1 item found

Sergeant Jack Stile, Royal 1st Devon Yeomanry (c.1890)