4 items found
Expand all
SUBJECT

St. Thomas Methodist Church, Exeter. 5.12.62 (1962)

Mount Pleasant Methodist Church, Exeter ([1955?])

Mint Methodist Church, Fore Street, Exeter. 11.10.1962 (1962)

Fremington Methodist Church. 27.4.1967 (1967)